કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે ગરબા - Kesariyo Ranga Tane Lagyo Re Garaba - Lyrics

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે ગરબા

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે, ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે, લોલ

આસોના નવરાત્ર આવ્યા, અલ્યા ગરબા
આસોના નવરાત્ર આવ્યા રે, લોલ

ઝીણાં ઝીણાં જાળિયાં મૂકાવ્યાં રે, ગરબા
ઝીણાં ઝીણાં જાળિયાં મૂકાવ્યાં રે, લોલ

કંકુના સાથિયા પૂરાવ્યાં રે, ગરબા
કંકુના સાથિયા પૂરાવ્યાં રે, લોલ

કોના કોના માથે ફર્યો રે, ગરબો
કોના કોના માથે ફર્યો રે, લોલ

નાની નાની બેનડીના માથે રે, ગરબો
નાની નાની બેનડીના માથે રે, લોલ

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે, ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે, લોલ

ઘૂમતો ઘૂમતો આવ્યો રે, ગરબો
ઘૂમતો ઘૂમતો આવ્યો રે, લોલ

હરતો ને ફરતો આવ્યો રે આરાસુર
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે, લોલ

મા અંબાએ તને વધાવ્યો રે, ગરબા
મા અંબાએ તને વધાવ્યો રે, લોલ

હરતો ને ફરતો આવ્યો રે પાવાગઢ
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે, લોલ

મા કાળીએ તને વધાવ્યો રે, ગરબા
મા કાળીએ તને વધાવ્યો રે, લોલ

હરતો ને ફરતો આવ્યો માટેલ ગામ
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે, લોલ

મા ખોડિયારે તને વધાવ્યો રે, ગરબા
મા ખોડિયારે તને વધાવ્યો રે, લોલ

હરતો ને ફરતો આવ્યો શંખલપુર
હરતો ને ફરતો આવ્યો રે, લોલ

મા બહુચરે તને વધાવ્યો રે, ગરબા
મા બહુચરે તને વધાવ્યો રે, લોલ

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે, ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે, લોલ


Kesariyo Ranga Tane Lagyo Re Garaba

Kesariyo ranga tane lagyo re, garaba
Kesariyo ranga tane lagyo re, lola

Ason navaratra avya, alya garaba
Ason navaratra avya re, lola

Zinan zinan jaliyan mukavyan re, garaba
Zinan zinan jaliyan mukavyan re, lola

Kankun sathiya puravyan re, garaba
Kankun sathiya puravyan re, lola

Kon kon mathe faryo re, garabo
Kon kon mathe faryo re, lola

Nani nani benadin mathe re, garabo
Nani nani benadin mathe re, lola

Kesariyo ranga tane lagyo re, garaba
Kesariyo ranga tane lagyo re, lola

Ghumato ghumato avyo re, garabo
Ghumato ghumato avyo re, lola

Harato ne farato avyo re arasura
Harato ne farato avyo re, lola

M anbae tane vadhavyo re, garaba
M anbae tane vadhavyo re, lola

Harato ne farato avyo re pavagadha
Harato ne farato avyo re, lola

M kalie tane vadhavyo re, garaba
M kalie tane vadhavyo re, lola

Harato ne farato avyo matel gama
Harato ne farato avyo re, lola

M khodiyare tane vadhavyo re, garaba
M khodiyare tane vadhavyo re, lola

Harato ne farato avyo shankhalapura
Harato ne farato avyo re, lola

M bahuchare tane vadhavyo re, garaba
M bahuchare tane vadhavyo re, lola

Kesariyo ranga tane lagyo re, garaba
Kesariyo ranga tane lagyo re, lola

Source: Mavjibhai