ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ - Khabar No'ti Ke A Inkar Pana - Gujarati

ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ

ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે
તમારી સંમતિ મારા શબદનો સાર થઈ જાશે

પ્રબંધોના પરિઘોમાં પરીંદા પાંખ વીંઝે ત્યાં
પરમ લક્ષ પામતા પહેલાં પ્રથમ પ્રયાણ થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

ધનુષી મેઘરંગો જ્યાં પરસ્પર પોતીકાં થાશે
સુભગ સંગમ રચાશે ત્યાં સુધી સવાર થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

કલેજાની કરામતની કવિતા આ કલમ ગાશે
રચાશે રાગની માળા અને રણકાર થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

પછી તો શબ્દથી ધંખના બજાવે બીન બંસીમાં
મનોહર મુક્તકો, ગઝલો બધું સાકાર થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે
તમારી સંમતિ મારા શબદનો સાર થઈ જાશે


खबर नो’ती के आ ईन्कार पण

खबर नो’ती के आ ईन्कार पण स्वीकार थई जाशे
तमारी संमति मारा शबदनो सार थई जाशे

प्रबंधोना परिघोमां परींदा पांख वींझे त्यां
परम लक्ष पामता पहेलां प्रथम प्रयाण थई जाशे
खबर नो’ती के आ ईन्कार पण स्वीकार थई जाशे

धनुषी मेघरंगो ज्यां परस्पर पोतीकां थाशे
सुभग संगम रचाशे त्यां सुधी सवार थई जाशे
खबर नो’ती के आ ईन्कार पण स्वीकार थई जाशे

कलेजानी करामतनी कविता आ कलम गाशे
रचाशे रागनी माळा अने रणकार थई जाशे
खबर नो’ती के आ ईन्कार पण स्वीकार थई जाशे

पछी तो शब्दथी धंखना बजावे बीन बंसीमां
मनोहर मुक्तको, गझलो बधुं साकार थई जाशे
खबर नो’ती के आ ईन्कार पण स्वीकार थई जाशे

खबर नो’ती के आ ईन्कार पण स्वीकार थई जाशे
तमारी संमति मारा शबदनो सार थई जाशे


Khabar No’ti Ke A Inkar Pana

Khabar no’ti ke a inkar pan svikar thai jashe
Tamari sanmati mara shabadano sar thai jashe

Prabandhona parighoman parinda pankh vinze tyan
Param laksh pamata pahelan pratham prayan thai jashe
Khabar no’ti ke a inkar pan svikar thai jashe

Dhanushi megharango jyan paraspar potikan thashe
Subhag sangam rachashe tyan sudhi savar thai jashe
Khabar no’ti ke a inkar pan svikar thai jashe

Kalejani karamatani kavita a kalam gashe
Rachashe ragani mala ane ranakar thai jashe
Khabar no’ti ke a inkar pan svikar thai jashe

Pachhi to shabdathi dhankhana bajave bin bansiman
Manohar muktako, gazalo badhun sakar thai jashe
Khabar no’ti ke a inkar pan svikar thai jashe

Khabar no’ti ke a inkar pan svikar thai jashe
Tamari sanmati mara shabadano sar thai jashe


Khabar no’tī ke ā īnkār paṇa

Khabar no’tī ke ā īnkār paṇ svīkār thaī jāshe
Tamārī sanmati mārā shabadano sār thaī jāshe

Prabandhonā parighomān parīndā pānkh vīnze tyān
Param lakṣh pāmatā pahelān pratham prayāṇ thaī jāshe
Khabar no’tī ke ā īnkār paṇ svīkār thaī jāshe

Dhanuṣhī megharango jyān paraspar potīkān thāshe
Subhag sangam rachāshe tyān sudhī savār thaī jāshe
Khabar no’tī ke ā īnkār paṇ svīkār thaī jāshe

Kalejānī karāmatanī kavitā ā kalam gāshe
Rachāshe rāganī māḷā ane raṇakār thaī jāshe
Khabar no’tī ke ā īnkār paṇ svīkār thaī jāshe

Pachhī to shabdathī dhankhanā bajāve bīn bansīmān
Manohar muktako, gazalo badhun sākār thaī jāshe
Khabar no’tī ke ā īnkār paṇ svīkār thaī jāshe

Khabar no’tī ke ā īnkār paṇ svīkār thaī jāshe
Tamārī sanmati mārā shabadano sār thaī jāshe


Source : સ્વરઃ કુમાર પંડ્યા
કવ્વાલીઃ લેફ્ટે. સિદીકભાઈ સુમરા
સંગીતઃ મેહુલ ત્રિવેદી
(આલ્બમઃ ઈબાદત ૨૦૧૭)