કુંજલડી રે સંદેશો અમારો - Kunjaladi Re Sandesho Amaro - Gujarati & English Lyrics

કુંજલડી રે સંદેશો અમારો
જઈ વાલમને કેજો જી રે!

માણસ હોય તો મુખોમુખ બોલે
લખો અમારી પાંખલડી રે …કુંજલડી રે

સામા કાંઠાનાં અમે પંખીડાં
ઊડી ઊડી આ કાંઠે આવ્યાં જી રે… કુંજલડી રે

કુંજલડીને વા’લો મીઠો મેરામણ
મોરને વા’લું ચોમાસુ જી રે …કુંજલડી રે

રામ લખમણને સીતાજી વા’લાં
ગોપીઉને વા’લો કાનુડો જી રે …કુંજલડી રે

પ્રીતિકાંઠાનાં અમે રે પંખીડાં
પ્રીતમસાગર વિના સૂનાં જી રે…કુંજલડી રે

હાથ પરમાણે ચૂડલો રે લાવજો
ગુજરીમાં રતન જડાવજો જી રે… કુંજલડી રે

ડોક પરમાણે ઝરમર લાવજો
તુળસીએ મોતીડાં બંધાવજો જી રે…કુંજલડી રે

પગ પરમાણે કડલાં લાવજો
કબીઉમાં ઘૂપરા બંધાવજો રે…કુંજલડી રે

Kunjaladi Re Sandesho Amaro

Kunjaladi re sandesho amaro
Jai valamane kejo ji re!

Manas hoya to mukhomukh bole
Lakho amari pankhaladi re …kunjaladi re

Sam kanthanan ame pankhidan
Udi udi a kanthe avyan ji re… Kunjaladi re

Kunjaladine va’lo mitho meramana
Morane va’lun chomasu ji re …kunjaladi re

Ram lakhamanane sitaji va’lan
Gopiune va’lo kanudo ji re …kunjaladi re

Pritikanthanan ame re pankhidan
Pritamasagar vin sunan ji re…kunjaladi re

Hath paramane chudalo re lavajo
Gujariman ratan jadavajo ji re… Kunjaladi re

Dok paramane zaramar lavajo
Tulasie motidan bandhavajo ji re…kunjaladi re

Pag paramane kadalan lavajo
Kabiuman ghupar bandhavajo re…kunjaladi re