લાડબાઈ કાગળ મોકલે - Lāḍabāī Kāgaḷ Mokale - Lyrics

લાડબાઈ કાગળ મોકલે

ઘડીએ ઘડીએ લાડબાઈ કાગળ મોકલે
રાયવર વેલેરો આવ, સુંદરવર વેલેરો આવ
તારાં ઘડીયાં લગન રાયવર વહી જશે

હું તો કચરાળી શેરીએ લાડવૈ નહિ હાલું
ઘડી ન વેલો પરણીશ, ઘડી ન મોડો પરણીશ
અબઘડીએ ફૂલવાળી શેરી નીપજે

વર તો વગડાનો વાસી
એના પગ ગયા છે ઘાસી
એ તો કેટલા દિ’નો ઉપવાસી
દીકરી દેતું’તું કોણ, જમાઈ કરતું’તું કોણ
તારા ઘડીયા લગન રાયવર વહી જશે

હું તો આંબાને તોરણ લાડવૈ નહિ અડું
ઘડી ન વેલો પરણીશ, ઘડી ન મોડો પરણીશ
અબઘડીએ મોતીના તોરણ નીપજે

ઘડીએ ઘડીએ લાડબાઈ કાગળ મોકલે
રાયવર વેલેરો આવ, સુંદરવર વેલેરો આવ
તારાં ઘડીયાં લગન રાયવર વહી જશે

હું તો ઠીંકરાંની ચોરીએ લાડવૈ નહિ પરણું
ઘડી ન વેલો પરણીશ, ઘડી ન મોડો પરણીશ
અબઘડીએ તાંબાની ચોરી નીપજે

ઘડીએ ઘડીએ લાડબાઈ કાગળ મોકલે
રાયવર વેલેરો આવ, સુંદરવર વેલેરો આવ
તારાં ઘડીયાં લગન રાયવર વહી જશે


Lāḍabāī Kāgaḷ Mokale

Ghaḍīe ghaḍīe lāḍabāī kāgaḷ mokale
Rāyavar velero āva, sundaravar velero āva
Tārān ghaḍīyān lagan rāyavar vahī jashe

Hun to kacharāḷī sherīe lāḍavai nahi hālun
Ghaḍī n velo paraṇīsha, ghaḍī n moḍo paraṇīsha
Abaghaḍīe fūlavāḷī sherī nīpaje

Var to vagaḍāno vāsī
Enā pag gayā chhe ghāsī
E to keṭalā di’no upavāsī
Dīkarī detun’tun koṇa, jamāī karatun’tun koṇa
Tārā ghaḍīyā lagan rāyavar vahī jashe

Hun to ānbāne toraṇ lāḍavai nahi aḍun
Ghaḍī n velo paraṇīsha, ghaḍī n moḍo paraṇīsha
Abaghaḍīe motīnā toraṇ nīpaje

Ghaḍīe ghaḍīe lāḍabāī kāgaḷ mokale
Rāyavar velero āva, sundaravar velero āva
Tārān ghaḍīyān lagan rāyavar vahī jashe

Hun to ṭhīnkarānnī chorīe lāḍavai nahi paraṇun
Ghaḍī n velo paraṇīsha, ghaḍī n moḍo paraṇīsha
Abaghaḍīe tānbānī chorī nīpaje

Ghaḍīe ghaḍīe lāḍabāī kāgaḷ mokale
Rāyavar velero āva, sundaravar velero āva
Tārān ghaḍīyān lagan rāyavar vahī jashe

Source: Mavjibhai