મૈયારણ (કચ્છી લોકગીત) - Maiyāraṇ (kachchhī lokagīta) - Lyrics

મૈયારણ (કચ્છી લોકગીત)

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ચોટલે વાળી રે
અંજો ચોટલો કાળો નાગ, મુકે મોહિની લગી રે

અંજે કન જેડા કુંડળ મુકે કનમેં ખપે રે
અંજે મોતી જો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ચોટલે વાળી રે

અંજે ડોક જેડી માળા મુકે ડોકમેં ખપે રે
અંજે હીરે જો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ચોટલે વાળી રે

અંજે હથ જેડા કંકણ મુકે હથમેં ખપે રે
અંજે સોનેજો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ચોટલે વાળી રે

અંજે પગ જેડાં ઝાંઝર મુકે પગમેં ખપે રે
અંજે ચાંદીજો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ચોટલે વાળી રે

અંજે ભય જેડા ચણિયા મુકે કેડમેં ખપે રે
અંજે આભલેજો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ચોટલે વાળી રે
અંજો ચોટલો કાળો નાગ, મુકે મોહિની લગી રે


Maiyāraṇ (kachchhī lokagīta)

Īā ker maiyāraṇ ache lanbe choṭale vāḷī re
anjo choṭalo kāḷo nāga, muke mohinī lagī re

Anje kan jeḍā kunḍaḷ muke kanamen khape re
anje motī jo shaṇagār muke mohinī lagī re

Īā ker maiyāraṇ ache lanbe choṭale vāḷī re

Anje ḍok jeḍī māḷā muke ḍokamen khape re
anje hīre jo shaṇagār muke mohinī lagī re

Īā ker maiyāraṇ ache lanbe choṭale vāḷī re

Anje hath jeḍā kankaṇ muke hathamen khape re
anje sonejo shaṇagār muke mohinī lagī re

Īā ker maiyāraṇ ache lanbe choṭale vāḷī re

Anje pag jeḍān zānzar muke pagamen khape re
anje chāndījo shaṇagār muke mohinī lagī re

Īā ker maiyāraṇ ache lanbe choṭale vāḷī re

Anje bhaya jeḍā chaṇiyā muke keḍamen khape re
anje ābhalejo shaṇagār muke mohinī lagī re

Īā ker maiyāraṇ ache lanbe choṭale vāḷī re
anjo choṭalo kāḷo nāga, muke mohinī lagī re

Source: Mavjibhai