મુખમાં મોરલી ને કાખમાં ઝોળી - Mukhama Morali Ne Kakhma Jholi - Gujarati & English Lyrics

મુખમાં મોરલી ને કાખમાં ઝોળી
ખભે ઉપાડેલ કાળો નાગ જોગીબાવા,
જોગીબાવા જોગણ બનાવી મુને આજ.

જોગીબાવાને ઉતારા ઓરડા
જોગણને મેડી કેરા મોલ જોગીબાવા,
જોગીબાવા જોગણ બનાવી મુને આજ.

જોગીબાવાને પોઢણ ઢોલિયા,
જોગણને હિડોળા ખાટ જોગીબાવા
જોગીબાવા જોગણ બનાવી મુને આજ.

જોગીબાવાને નાવણ કુંડિયાં,
જોગણને જમુનાનાં નોર જોગીબાવા
જોગીબાવા જોગણ બનાવી મુને આજ

જોગીબાવાને દાતણ દાડમ ,
જોગણને કણેરીની કાંબ જોગીબાવા
જોગીબાવા જોગણ બનાવી મુને અ.જ.

જોગીબાવાને ભોજન લાપસી,
જોગણન કઢિયેલાં દૂધ જોગીબાવા
જોગીબાવા જોગણ બનાવી મુને આજ

જોગીબાવાને મુખવાસ એલચી,
જોગણને બીડલાં પાન જોગીબાવા
જોગીબાવા જોગણ બનાવી મુને આજ

Mukhama Morali Ne Kakhma Jholi

Mukhaman morali ne kakhaman zoli
Khabhe upadel kalo nag jogibava,
Jogibav jogan banavi mune aja.

Jogibavane utar orada
Joganane medi ker mol jogibava,
Jogibav jogan banavi mune aja.

Jogibavane podhan dholiya,
Joganane hidol khat jogibav
Jogibav jogan banavi mune aja.

Jogibavane navan kundiyan,
Joganane jamunanan nor jogibava
Jogibav jogan banavi mune aj

Jogibavane datan dadam ,
Joganane kanerini kanba jogibava
Jogibav jogan banavi mune a.ja.

Jogibavane bhojan lapasi,
Joganan kadhiyelan dudh jogibav
Jogibav jogan banavi mune aja

Jogibavane mukhavas elachi,
Joganane bidalan pan jogibava
Jogibav jogan banavi mune aja

MUKH MA MORLI NE KAKH MA JHOLI | VANITA PATEL | MITTAL RABARI | GUJARATI MASHUP | LALEN DIGITAL. (2020, June 17). YouTube