નિરુદ્દેશે - Niruddeshe - Lyrics

નિરુદ્દેશે

નિરુદ્દેશે
સંસારે મુજ મુગ્ધ ભ્રમણ
પાંશુમલિન વેશે.
નિરુદ્દેશે…

ક્યારેક મને આલિંગે છે
કુસુમ કેરી ગંધ;
ક્યારેક મને સાદ કરે છે
કોકિલ મધુરકંઠ,
નેણ તો ઘેલાં થાય નિહાળી
નિખિલના સૌ રંગ,
મન મારું લઈ જાય ત્યાં જાવું
પ્રેમને સન્નિવેશે.
નિરુદ્દેશે…

પંથ નહિ કોઈ લીધ, ભરું ડગ
ત્યાં જ રચું મુજ કેડી,
તેજછાયા તણે લોક, પ્રસન્ન
વીણા પર પૂરવી છેડી,
એક આનંદના સાગરને જલ
જાય સરી મુજ બેડી,
હું જ રહું વિલસી સંગે
હું જ રહું અવશેષે
નિરુદ્દેશે…

-રાજેન્દ્ર શાહ


Niruddeshe

Niruddeshe
Sansare muj mugdha bhramana
Panshumalin veshe. Niruddeshe…

Kyarek mane alinge chhe
Kusum keri gandha;
Kyarek mane sad kare chhe
Kokil madhurakanṭha,
Nen to ghelan thaya nihali
Nikhilan sau ranga,
Man marun lai jaya tyan javun
Premane sanniveshe. Niruddeshe…

Pantha nahi koi lidha, bharun daga
Tyan j rachun muj kedi,
Tejachhaya tane loka, prasanna
Vin par puravi chhedi,
Ek anandan sagarane jala
Jaya sari muj bedi,
Hun j rahun vilasi sange
Hun j rahun avasheshe
Niruddeshe…

-rajendra shaha

Source: Mavjibhai