ઓ પંખીડાં જાજે - O Pankhidan Jaje - Gujarati

ઓ પંખીડાં જાજે

ઓ પંખીડાં જાજે
પારેવડાં જાજે, પ્રીતમને દેશ
કે’જે આટલો સંદેશ
બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   ઓ પંખીડાં જાજે
   પારેવડાં જાજે, પ્રીતમને દેશ
   કે’જે આટલો સંદેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   નણદીના વીર મને ઘડી ઘડી સાંભરે
   સાસરિયું સાંભરે હંમેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   કારતકના કોડ વીત્યા, વીત્યો શિયાળો
   કારતકના કોડ વીત્યા, વીત્યો શિયાળો
   ચૈતર વૈશાખ વીત્યા, વીત્યો ઉનાળો
   ચૈતર વૈશાખ વીત્યા, વીત્યો ઉનાળો

   વીતી ગયો બાળાવેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી
   વીતી ગયો બાળાવેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   ઓ પંખીડાં જાજે
   પારેવડાં જાજે, પ્રીતમને દેશ
   કે’જે આટલો સંદેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   વીજળી અષાઢની ચિત્તડું ચમકાવે
   વીજળી અષાઢની ચિત્તડું ચમકાવે
   શ્રાવણના મેઘ મારા લોચન વરસાવે
   શ્રાવણના મેઘ મારા લોચન વરસાવે

   ફરતી વિજોગણને વેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   આવો, હવે તો પ્રાણેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   ઓ પંખીડાં જાજે
   પારેવડાં જાજે, પ્રીતમને દેશ
   કે’જે આટલો સંદેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

   ઓ પંખીડાં જાજે
   પારેવડાં જાજે, પ્રીતમને દેશ
   કે’જે આટલો સંદેશ
   બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી
   (HMV Record No. N 25417)

ओ पंखीडां जाजे

ओ पंखीडां जाजे
पारेवडां जाजे, प्रीतमने देश
के’जे आटलो संदेश
बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   ओ पंखीडां जाजे
   पारेवडां जाजे, प्रीतमने देश
   के’जे आटलो संदेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   नणदीना वीर मने घडी घडी सांभरे
   सासरियुं सांभरे हंमेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   कारतकना कोड वीत्या, वीत्यो शियाळो
   कारतकना कोड वीत्या, वीत्यो शियाळो
   चैतर वैशाख वीत्या, वीत्यो उनाळो
   चैतर वैशाख वीत्या, वीत्यो उनाळो

   वीती गयो बाळावेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी
   वीती गयो बाळावेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   ओ पंखीडां जाजे
   पारेवडां जाजे, प्रीतमने देश
   के’जे आटलो संदेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   वीजळी अषाढनी चित्तडुं चमकावे
   वीजळी अषाढनी चित्तडुं चमकावे
   श्रावणना मेघ मारा लोचन वरसावे
   श्रावणना मेघ मारा लोचन वरसावे

   फरती विजोगणने वेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   आवो, हवे तो प्राणेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   ओ पंखीडां जाजे
   पारेवडां जाजे, प्रीतमने देश
   के’जे आटलो संदेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी

   ओ पंखीडां जाजे
   पारेवडां जाजे, प्रीतमने देश
   के’जे आटलो संदेश
   बाई मने पियरिये गमतुं नथी
   (HMV Record No. N 25417)

O Pankhidan Jaje

O pankhidan jaje
parevadan jaje, pritamane desha
ke’je atalo sandesha
bai mane piyariye gamatun nathi

   o pankhidan jaje
   parevadan jaje, pritamane desha
   ke'je atalo sandesha
   bai mane piyariye gamatun nathi

   nanadina vir mane ghadi ghadi sanbhare
   sasariyun sanbhare hanmesha
   bai mane piyariye gamatun nathi

   karatakana kod vitya, vityo shiyalo
   karatakana kod vitya, vityo shiyalo
   chaitar vaishakh vitya, vityo unalo
   chaitar vaishakh vitya, vityo unalo

   viti gayo balavesha
   bai mane piyariye gamatun nathi
   viti gayo balavesha
   bai mane piyariye gamatun nathi

   o pankhidan jaje
   parevadan jaje, pritamane desha
   ke'je atalo sandesha
   bai mane piyariye gamatun nathi

   vijali ashadhani chittadun chamakave
   vijali ashadhani chittadun chamakave
   shravanana megh mara lochan varasave
   shravanana megh mara lochan varasave

   farati vijoganane vesha
   bai mane piyariye gamatun nathi

   avo, have to pranesha
   bai mane piyariye gamatun nathi

   o pankhidan jaje
   parevadan jaje, pritamane desha
   ke'je atalo sandesha
   bai mane piyariye gamatun nathi

   o pankhidan jaje
   parevadan jaje, pritamane desha
   ke'je atalo sandesha
   bai mane piyariye gamatun nathi
   (HMV Recorda No. N 25417)

O pankhīḍān jāje

O pankhīḍān jāje
pārevaḍān jāje, prītamane desha
ke’je āṭalo sandesha
bāī mane piyariye gamatun nathī

   o pankhīḍān jāje
   pārevaḍān jāje, prītamane desha
   ke’je āṭalo sandesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī

   naṇadīnā vīr mane ghaḍī ghaḍī sānbhare
   sāsariyun sānbhare hanmesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī

   kāratakanā koḍ vītyā, vītyo shiyāḷo
   kāratakanā koḍ vītyā, vītyo shiyāḷo
   chaitar vaishākh vītyā, vītyo unāḷo
   chaitar vaishākh vītyā, vītyo unāḷo

   vītī gayo bāḷāvesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī
   vītī gayo bāḷāvesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī

   o pankhīḍān jāje
   pārevaḍān jāje, prītamane desha
   ke’je āṭalo sandesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī

   vījaḷī aṣhāḍhanī chittaḍun chamakāve
   vījaḷī aṣhāḍhanī chittaḍun chamakāve
   shrāvaṇanā megh mārā lochan varasāve
   shrāvaṇanā megh mārā lochan varasāve

   faratī vijogaṇane vesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī

   āvo, have to prāṇesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī

   o pankhīḍān jāje
   pārevaḍān jāje, prītamane desha
   ke’je āṭalo sandesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī

   o pankhīḍān jāje
   pārevaḍān jāje, prītamane desha
   ke’je āṭalo sandesha
   bāī mane piyariye gamatun nathī
   (HMV Recorda No. N 25417)

Source : સ્વરઃ રાજકુમારી
ગીતઃ રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ
સંગીતઃ ગણપતરામ પાંચોટિયા
ચિત્રપટઃ જવાબદારી (૧૯૫૦)