પાછલી રાતના, પધારિયા નાથજી - Pachhali Ratna Padhariya Nath Ji - Gujarati & English Lyrics

પાછલી રાતના, પધારિયા નાથજી, ઘૃમતે લોચને અંગ ડોલે;
બેહુ પાસા સુંદરી, બાહે કંઠે ધરી, શોભિત ભવન કો નહીરે તોલે;
હું રે સન્મુખ હુઈ, રીસ મનની ગઈ, ઉભી રહી ચકિત ગતિ પ્રેમ નિરખુ;
પ્રભુયને રસભરી, સુખદાજ શર્વરી, નાર સૌભાગ્યતા જોઈરે હરખું.
ચોકતણા ચાર, ચરણશું મુક્તિ ધરી, પ્રભુને પધરાવિયા પલંગ પીઠે;
ભોગ સંજોગથી, અધિક સુખ ભોગવ્યું, એરે મુરત એણીપેર દીઠે.
ભણે નરસિંહયો નિત નેહ તે નવનવા, જાહારે ગોવિંદ ગુણની સમાધી;
શું જાણે બ્રહ્મા સુર સ્નેહની વારતા, ભર્યા અધિકારની આધિવ્યાધિ.

Pachhali Ratna Padhariya Nath Ji

Pachhali ratana, padhariya nathaji, ghrumate lochane anga dole;
Behu pas sundari, bahe kanthe dhari, shobhit bhavan ko nahire tole;
Hun re sanmukh hui, ris manani gai, ubhi rahi chakit gati prem nirakhu;
Prabhuyane rasabhari, sukhadaj sharvari, nar saubhagyat joire harakhun.
Chokatan chara, charanashun mukti dhari, prabhune padharaviya palanga pithe;
Bhog sanjogathi, adhik sukh bhogavyun, ere murat eniper dithe.
Bhane narasinhayo nit neh te navanava, jahare govinda gunani samadhi;
Shun jane brahma sur snehani varata, bharya adhikarani adhivyadhi.