રેલગાડી આવી - Relagāḍī Avī - Lyrics

રેલગાડી આવી

(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં રીંગણા, જાનૈયા બધાં ઠીંગણાં
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લોટા, જાનૈયા સાવ ખોટાં
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં ચોખા, જાનૈયા બધાં બોખાં
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લાકડાં, જાનૈયા બધાં માંકડા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી


Relagāḍī Avī

(mānḍavāmān gāvānun faṭāṇun)

Relagāḍī āvī munbaīno māl lāvī
Mārī bāīyun-benaḍīyun ā relagāḍī āvī

Relamān bharyān rīngaṇā, jānaiyā badhān ṭhīngaṇān
Mārī bāīyun-benaḍīyun ā relagāḍī āvī

Relagāḍī āvī munbaīno māl lāvī
Mārī bāīyun-benaḍīyun ā relagāḍī āvī

Relamān bharyān loṭā, jānaiyā sāv khoṭān
Mārī bāīyun-benaḍīyun ā relagāḍī āvī

Relamān bharyān chokhā, jānaiyā badhān bokhān
Mārī bāīyun-benaḍīyun ā relagāḍī āvī

Relamān bharyān lākaḍān, jānaiyā badhān mānkaḍā
Mārī bāīyun-benaḍīyun ā relagāḍī āvī

Relagāḍī āvī munbaīno māl lāvī
Mārī bāīyun-benaḍīyun ā relagāḍī āvī

Source: Mavjibhai