સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ - Saunun Karo Kalyāṇa, Dayāḷu Prabhu - Lyrics

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ !
સૌનું કરો કલ્યાણ.

નરનારી પશુપંખીની સાથે,
જીવજંતુનું તમામ … દયાળુ પ્રભુ

જગના વાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે,
આનંદ આઠે જામ … દયાળુ પ્રભુ

દુનિયામાં દર્દ-દુકાળ પડે નહિ,
લડે નહિ કોઇ ગામ … દયાળુ પ્રભુ

સર્વ જગે સુખાકારી વધે ને,
વળી વધે ધનધાન્ય … દયાળુ પ્રભુ

કોઇ કોઇનું બૂરું ન ઇચ્છે,
સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન … દયાળુ પ્રભુ

પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે,
સર્વ ભજે ભગવાન … દયાળુ પ્રભુ


Saunun Karo Kalyāṇa, Dayāḷu Prabhu

Saunun karo kalyāṇa, dayāḷu prabhu ! Saunun karo kalyāṇa.

Naranārī pashupankhīnī sāthe,
Jīvajantunun tamām … Dayāḷu prabhu

Jaganā vāsīo sau sukh bhogave,
Ānanda āṭhe jām … Dayāḷu prabhu

Duniyāmān darda-dukāḷ paḍe nahi,
Laḍe nahi koi gām … Dayāḷu prabhu

Sarva jage sukhākārī vadhe ne,
Vaḷī vadhe dhanadhānya … Dayāḷu prabhu

Koi koinun būrun n ichchhe,
Saunun ichchhe sau samān … Dayāḷu prabhu

Potapotānā dharma pramāṇe,
Sarva bhaje bhagavān … Dayāḷu prabhu

Source : swargarohan