ઊંચા નીચા રે માડી તારા ડુંગરા રે લોલ - Uncha Nicha Re Madi Tara Dungra Re Lol - Gujarati & english Lyrics

ઊંચા નીચા રે માડી તારા ડુંગરા રે લોલ,
કે ડુંગર ઉપર ટહુકે ઝીણા મોર;
કે ગરબે રમવા આવજો રે લોલ. ઊંચા નીચા રે૦

પહેલો પત્ર રે પાવાગઢ મોકલ્યો રે લોલ,
કે દેજો મારી કાળકા માને હાથ;
કે ગરબે રમવા આવજો રે લોલ. ઊંચા નીચા રે૦

બીજો પત્ર રે આબુગઢ મોકલ્યો રે લોલ,
કે દેજો મારી અંબા માને હાથ;
કે ગરબે રમવા આવજો રે લોલ. ઊંચા નીચા રે૦

ત્રીજો પત્ર રે શંખલપુર મોકલ્યો રે લોલ,
કે દેજો મારી બહુચર માને હાથ;
કે ગરબે રમવા આવજો રે લોલ. ઊંચા નીચા રે૦

ચોથો પત્ર રે આરાસુર મોકલ્યો રે લોલ,
કે દેજો મારી આરાસુરી માને હાથ;
કે ગરબે રમવા આવજો રે લોલ. ઊંચા નીચા રે૦

પાંચમો પત્ર રે અમદાવદ મોકલ્યો રે લોલ,
કે દેજો મારી ભદ્રકાળી માને હાથ;
કે ગરબે રમવા આવજો રે લોલ. ઊંચા નીચા રે૦

Uncha Nicha Re Madi Tara Dungra Re Lol

Uncha nich re madi tar dungar re lola,
Ke dungar upar ṭahuke zin mora;
Ke garabe ramav avajo re lola. Uncha nich re0

Pahelo patra re pavagadh mokalyo re lola,
Ke dejo mari kalak mane hatha;
Ke garabe ramav avajo re lola. Uncha nich re0

Bijo patra re abugadh mokalyo re lola,
Ke dejo mari anba mane hatha;
Ke garabe ramav avajo re lola. Uncha nich re0

Trijo patra re shankhalapur mokalyo re lola,
Ke dejo mari bahuchar mane hatha;
Ke garabe ramav avajo re lola. Uncha nich re0

Chotho patra re arasur mokalyo re lola,
Ke dejo mari arasuri mane hatha;
Ke garabe ramav avajo re lola. Uncha nich re0

Panchamo patra re amadavad mokalyo re lola,
Ke dejo mari bhadrakali mane hatha;
Ke garabe ramav avajo re lola. Uncha nich re0