વાત બહાર જાય નહીં - Vaat Bahar Jai Nahi - Gujarati & English

વાત બહાર જાય નહીં (૨)
આતો તમે રહ્યા ઘરના બીજા, કોઇઅને કહેવાય નહીં
નામ હોય સુનયના, આંખ એની બાડી,
ડાહ્યાભાઇઅનો દીકરો, વાત કરે ગાંડી.

કાણાને કાણો કહી, કદી બોલાવાય નહિં… આતો તમે રહ્યા ઘરના
જૂઠી આ દુનિયાની વાત બધી જૂઠી,
વાત કરે લાખોની, ખાલી હોય મૂઠી.

જૂઠાને જૂઠો કહી, કદી વગોવાય નહિ… આતો તમે રહ્યા ઘરના
નીવડે કપૂત તોય શેઠિયાનો સુત શાણો,
ઉપરથી ફૂલ જેવો અંદરથી મોટો પાણો
સમજુઓં સમજાય છતાં બોલ્યું બોલાય નહિ … આતો તમે રહ્યા ઘરના

Vaat Bahar Jai Nahi

Vat bahar jaya nahin (2)
Ato tame rahya gharan bija, koiane kahevaya nahin
Nam hoya sunayana, ankha eni badi,
Dahyabhaiano dikaro, vat kare gandi.

Kanane kano kahi, kadi bolavaya nahin… ato tame rahya gharana
Juthi a duniyani vat badhi juthi,
Vat kare lakhoni, khali hoya muthi.

Juthane jutho kahi, kadi vagovaya nahi… ato tame rahya gharana
Nivade kaput toya shethiyano sut shano,
Uparathi ful jevo andarathi moto pano
Samajuon samajaya chhatan bolyun bolaya nahi … ato tame rahya gharana