વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો - Vīrā Shakan Joī Joī Ghoḍe Chaḍajo - Lyrics

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો

(જાન પ્રસ્થાન)

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
શકનિયો છે જોશીડાનો બેટો
ચોઘડિયા જોઈ જોઈ સામો જડિયો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
શકનિયો છે કસુંબીનો બેટો
ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જડિયો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
શકનિયો છે મણિયારાનો બેટો
ચૂડલિયું લઈ લઈ સામો જડિયો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
શકનિયો છે સોનીડાનો બેટો
હારલિયો લઈ લઈ સામો જડિયો

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો


Vīrā Shakan Joī Joī Ghoḍe Chaḍajo

(jān prasthāna)

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
shakaniyo chhe joshīḍāno beṭo
choghaḍiyā joī joī sāmo jaḍiyo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
shakaniyo chhe kasunbīno beṭo
gharachoḷā laī laī sāmo jaḍiyo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
shakaniyo chhe maṇiyārāno beṭo
chūḍaliyun laī laī sāmo jaḍiyo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
shakaniyo chhe sonīḍāno beṭo
hāraliyo laī laī sāmo jaḍiyo

Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo
Vīrā shakan joī joī ghoḍe chaḍajo

Source: Mavjibhai