યા હોમ કરીને પડો - Ya Hom Karine Pado - Lyrics

યા હોમ કરીને પડો

સહુ ચલો જીતવા જંગ બ્યુગલો વાગે
યા હોમ કરીને પડો ફત્તેહ છે આગે

કેટલાંક કર્મો વિષે ઢીલ નવ ચાલે
શંકા ભય તો બહુ રોજ હામને ખાળે

હજુ સમય નથી આવિયો કહી દિન ગાળે
જન બહાનું કરે નવ સરે અર્થ કો કાળે

ઝંપલાવવાથી સિદ્ધિ જોઈ બળ લાગે
યા હોમ કરીને પડો ફત્તેહ છે આગે

સાહસે કર્યો પરશુએ પૂરો અર્જુનને
તે પરશુરામ પરસિદ્ધ રહ્યો નિજ વચને

સાહસે ઈન્દ્રજિત શૂર હણ્યો લક્ષ્મણે
સાહસે વીર વિક્રમ જગત સહુ ભણે

થઈ ગર્દ જંગમાં મર્દ હક્ક નિજ માગે
યા હોમ કરીને પડો ફત્તેહ છે આગે

સાહસે કોલંબસ ગયો નવી દુનિયામાં
સાહસે નેપોલિયન ભીડ્યો યુરોપ આખામાં

સાહસે લ્યુથર તે થયો પોપની સામાં
સાહસે સ્કોટે દેવું રે વાળ્યું જોતામાં

સાહસે સિકંદર નામ અમર સહુ જાગે
યા હોમ કરીને પડો ફત્તેહ છે આગે

સાહસે જ્ઞાતિના બંધ કાપી ઝટ નાખો
સાહસે જાઓ પરદેશ બીક નવ રાખો

સાહસે કરો વેપાર જમે સહુ લાખો
સાહસે તજી પાખંડ બ્રહ્મરસ ચાખો

સાહસે નર્મદા દેશદુઃખ સહુ ભાગે
યા હોમ કરીને પડો ફત્તેહ છે આગે

-નર્મદ


Ya Hom Karine Pado

Sahu chalo jitav janga byugalo vage
Y hom karine pado fatteh chhe age

Keṭalanka karmo vishe dhil nav chale
Shanka bhaya to bahu roj hamane khale

Haju samaya nathi aviyo kahi din gale
Jan bahanun kare nav sare artha ko kale

Zanpalavavathi siddhi joi bal lage
Y hom karine pado fatteh chhe age

Sahase karyo parashue puro arjunane
Te parashuram parasiddha rahyo nij vachane

Sahase indrajit shur hanyo lakshmane
Sahase vir vikram jagat sahu bhane

Thai garda jangaman marda hakka nij mage
Y hom karine pado fatteh chhe age

Sahase kolanbas gayo navi duniyaman
Sahase nepoliyan bhidyo yurop akhaman

Sahase lyuthar te thayo popani saman
Sahase skote devun re valyun jotaman

Sahase sikandar nam amar sahu jage
Y hom karine pado fatteh chhe age

Sahase gnatin bandha kapi zat nakho
Sahase jao paradesh bik nav rakho

Sahase karo vepar jame sahu lakho
Sahase taji pakhanda brahmaras chakho

Sahase narmad deshaduahkha sahu bhage
Y hom karine pado fatteh chhe age

-narmada

Source: Mavjibhai